YDSde Çıkan Eş Anlamlı Kelimeler
  YDS'de Çıkan Eş Anlamlı Kelimeler  
           
abandon discard vacate vazgeçmek ıskarta boşaltmak
accord agree grant anlaşma anlaşmak hibe
adversity difficulty misfortune sıkıntı zorluk şanssızlık
affluent plentiful rich varlıklı bol zengin
aggravate annoy infuriate ağırlaştırmak kızdırmak kızdırmak
alleviate lighten mitigate hafifletmek hafifletmek azaltmak
amenable agreeable favorable mükellef hoş olumlu
anguish distress sorrow ızdırap sıkıntı üzüntü
apathetic dispirited lifeless ilgisiz moralsiz cansız
arrogant disdainful imperious kibirli küçümseyen otoriter
astonish confound overwhelm şaşırtmak yıkmak boğmak
atrocious appalling detestable acımasız korkunç iğrenç
augment add enlarge çoğaltmak eklemek büyütmek
avoid ignore shun önlemek aldırmamak çekinmek
awkward graceless inept garip görgüsüz beceriksiz
baffle confuse deceive saptırma şaşırtmak aldatmak
banal common plain banal ortak düz
barren desolate sterile çorak ıssız steril
berate criticize disapprove azarlamak eleştirmek onaylamamak
betray deceive fool açığa vurmak aldatmak aptal
bias inclination predisposition önyargı eğim yatkınlık
bitter acrid sour acı buruk ekşi
blend combine mix harman birleştirmek karıştırmak
bliss happiness joy mutluluk mutluluk sevinç
bluff boast feign blöf övünme uydurmak
bold daring fearless cesur cesur korkusuz
bonus award gift bonus ödül hediye
bother annoy irritate zahmet kızdırmak kızdırmak
brief concise short kısa özlü kısa
brilliant clever intelligent parlak zeki akıllı
brisk fast swift canlı hızlı hızlı
budget allot plan bütçe tahsis plan
candid honest truthful samimi dürüst doğrucu
caricature cartoon imitation karikatür karikatür taklit
casual informal natural gündelik resmi olmayan doğal
category classification division kategori sınıflandırma bölünme
cease desist stop durdurmak vazgeçmek dur
chaotic disordered messy karmakarışık düzensiz dağınık
cherish esteem love beslemek saygı aşk
circumvent avoid go around atlatmak önlemek dolaşmak
commemorate celebrate honor anmak kutlamak onur
compensate balance recompense tazmin etmek denge ceza
competent able capable yetkili güçlü yetenekli
conceive design plan düşünmek dizayn plan
confirmation acknowledgement proof onay onay kanıt
contradict deny oppose yalanlamak reddetmek karşı çıkmak
contribution donation grant katkı bağış hibe
courteous polite well-mannered nazik kibar iyi huylu
craving desire longing özlem arzu özlem
credulous confident trustful saf emin güvenen
damp moist wet nemli nemli ıslak
dare challenge defy cesaret meydan okuma küçümsemek
decay decline rot çürüme düşüş çürüme
decent honorable pure iyi onurlu saf
dense filled packed yoğun dolu paketlenmiş
designate name select atamak isim seçmek
detain hold keep alıkoymak tutmak tutmak
disclose announce reveal ifşa duyurmak açığa vurmak
dogma belief view dogma inanç görünüm
durable constant lasting dayanıklı sabit kalıcı
dwindle abate diminish azalmak azalmak azaltmak
eager earnest keen istekli ciddi keskin
eccentric abnormal idiosyncratic eksantrik anormal kendine has
elaborate embellish enhance ayrıntılı süslemek artırmak
emanate arise radiate sızmak ortaya yaymak
embezzle purloin steal zimmetine geçirmek aşırmak çalmak
eminent distinguished prominent seçkin seçkin önemli
encourage foster induce teşvik etmek beslemek uyarmak
endure last persist katlanmak son devam
essential cultured learned gerekli kültürlü bilgili
essential basic necessary gerekli temel gerekli
estimate guess predict tahmin tahmin tahmin
evaluate appraise judge değerlendirmek değerlendirmek yargıç
exhaust deplete empty egzoz tüketmek boş
exhilarated cheerful zestful coşkulu neşeli zevkli
explicit definite specific açık kesin özel
fastidious exacting particular titiz titiz özel
federation alliance band federasyon ittifak bant
feeble helpless infirm zayıf çaresiz sakat
fervor intensity passion şevk yoğunluk tutku
feud argument dispute kavga tartışma ihtilaf
filth dirt squalor pislik kir sefalet
flatter compliment praise pohpohlamak iltifat övgü
fleet nimble swift filo çevik hızlı
frivolous inconsequential trivial anlamsız önemsiz önemsiz
frugal prudent saving tutumlu ihtiyatlı tasarruf
furious angry outraged öfkeli kızgın çileden
generous benevolent unselfish cömert iyiliksever özverili
genuine actual real hakiki gerçek gerçek
glare gleam glisten parıltı parıltı pırıltı
gloomy cheerless dim kasvetli neşesiz karartmak
goad provoke badger dürtmek kışkırtmak porsuk
grasp grab hold kavramak kapmak tutmak
greed avarice longing açgözlülük para hırsı özlem
guarantee assure pledge garanti sağlamak rehin
guile cunning deceit kurnazlık kurnaz aldatma
gullible credulous unsuspicious saf saf kuşkucu olmayan
habitual accustomed regular alışılmış alışık düzenli
handicap disability disadvantage handikap sakatlık dezavantaj
harass annoy disturb taciz etmek kızdırmak rahatsız etmek
harmless innocuous inoffensive zararsız zararsız zararsız
harsh hard coarse sert sert kaba
hasty abrupt hurried aceleci ani acele
haughty arrogant pretentious mağrur kibirli iddialı
humiliate humble shame aşağılamak mütevazi ayıp
hygiene cleanliness sanitation temizlik temizlik sanitasyon
hypocrisy duplicity falseness iki yüzlülük hile sahtelik
ideal goal perfection ideal gol mükemmellik
idle lazy unoccupied boş tembel boş
ignorant stupid unintelligent cahil aptal akılsız
illogical incongruent rambling mantıksız uyuşmayan başıboş
illustrious eminent famous ünlü seçkin ünlü
imitate copy reflect taklit etmek kopya yansıtmak
immense huge mammoth muazzam dev mamut
impartial candid impersonal tarafsız samimi kişiliksiz
impatient anxious eager sabırsız endişeli istekli
implicate accuse insinuate bulaştırmak suçlamak ima etmek
importune beg solicit sıkboğaz etmek dilenmek istemek
inadvertent accidental unintentional dikkatsiz tesadüfi kasıtsız
indifferent apathetic disinterested kayıtsız ilgisiz ilgisiz
 isolate detach quarantine  yalıtmak ayırmak karantina
jargon argot slang jargon argo argo
jovial genial merry neşeli güler yüzlü neşeli
judge estimate referee yargıç tahmin hakem
justification excuse reason gerekçe bahane neden
juvenile adolescent immature çocuk genç olgunlaşmamış
keen clever observant keskin zeki itaatkâr
label brand classify etiket marka sınıflandırmak
labor toil work emek zahmet
lead direct proceed kurşun direkt devam etmek
lean slim thin yağsız ince ince
leave abandon desert ayrılmak vazgeçmek çöl
liberal copious unrestrained liberal bol serbest
liberal lenient open-minded liberal hoşgörülü açık fikirli
limitation boundary constraint sınırlama sınır sınırlama
lucid clear understandable berrak açık anlaşılabilir
lucky auspicious fortunate şanslı hayırlı şanslı
mad furious irate deli öfkeli kızgın
manage administer control yönetmek yönetmek kontrol
manipulate control shape idare kontrol şekil
marginal borderline limited marjinal sınır sınırlı
match agree correspond maç anlaşmak karşılık
maze complexity labyrinth labirent karmaşa labirent
meditate ponder think düşünmek düşünmek düşünmek
memorial commemoration monument anıt anma anıt
mention allude refer to anma kastetmek kastetmek
merge blend fuse birleşmek harman sigorta
narrow confined restricted dar hapsedilmiş kısıtlı
nature aspect character doğa görünüş karakter
necessary mandatory requisite gerekli zorunlu gerekli
negate contradict refute inkâr etmek yalanlamak çürütmek
negligent careless remiss ihmalkâr dikkatsiz gafil
negotiate bargain deal görüşmek pazarlık anlaşma
nice affable benign güzel nazik iyi huylu
noble aristocratic distinguished asil soylu seçkin
novice beginner non professional acemi acemi acemi
nuisance annoyance offense sıkıntı sıkıntı suç
obedient faithful loyal itaatkâr sadık sadık
objection disapproval protest itiraz onaylamama protesto
obligatory compulsory required zorunlu zorunlu gereken
observe notice watch gözlemek ihbar izlemek
obvious conspicuous definite açık göze çarpan kesin
offend anger irritate küstürmek öfke kızdırmak
offer bid proposal teklif teklif öneri
omen premonition sign alâmet önsezi işaret
omit exclude remove atlamak dışlamak kaldır
opportune advantageous auspicious elverişli avantajlı hayırlı
pacify appease placate sakinleştirmek yatıştırmak yatıştırmak
pain ache discomfort ağrı ağrı rahatsızlık
paramount chief leading olağanüstü baş önemli
partisan biased dogmatic partizan önyargılı dogmatik
passive inactive lethargic pasif pasif uyuşuk
pause break cease durma mola durdurmak
permeate diffuse disseminate geçmek yaygın yaymak
perpetuate endure preserve sürdürmek katlanmak korumak
perplex astonish baffle şaşırtmak şaşırtmak şaşırtmak
persecute afflict harass acı çektirmek üzmek taciz etmek
radiate effuse emanate yaymak yayılmak sızmak
radical basic fundamental radikal temel temel
range anger furor menzil öfke taşkınlık
rank arrange classify rütbe düzenlemek sınıflandırmak
realize accomplish fulfill gerçekleştirmek başarmak yerine getirmek
recalcitrant obstinate stubborn inatçı inatçı inatçı
receptacle container repository kap konteyner depo
reconcile atone conciliate uzlaştırmak telâfi etmek barıştırmak
regret deplore grieve pişmanlık beğenmemek üzülmek
reliable dependable trustworthy güvenilir güvenilir güvenilir
sanction approval permit yaptırım onay izin
scope aim extent kapsam amaç derece
section division portion bölüm bölünme kısım
settle adjust compromise yerleşmek ayarlamak uzlaşma
shallow superficial trivial sığ yüzeysel önemsiz
shrewd careful calculating kurnaz dikkatli hesaplı
significant distinctive important önemli belirgin önemli
slight delicate slender hafif narin ince
spontaneous impromptu unplanned doğal doğaçlama plansız
spread announce broadcast yayılma duyurmak yayın
stabilize balance steady dengelemek denge sürekli
tame domesticate subdue evcilleştirmek evcilleştirmek bastırmak
tangle intertwine twist arapsaçı birbirine dolaşmak bükülme
 temper mood nature huy ruh hali mizaç
tendency inclination trend eğilim eğim eğilim
term cycle duration dönem devir süre
thrift conservation prudence tutumluluk koruma sağduyu
tough aggressive unyielding sert agresif inatçı
transfer convey exchange transfer iletmek takas
tumult agitation commotion hengâme çalkalama kargaşa
turbulent disordered violent çalkantılı düzensiz şiddetli
vain boastful inflated kibirli övünen şişirilmiş
valid authorized legitimate geçerli yetkili meşru
variety assortment diversify varyete çeşit çeşitlendirmek
verify authenticate substantiate doğrulamak kimlik doğrulaması kanıtlamak
           
    www.miniversite.org