Düzensiz Fiiller Alfabetik
DÜZENSİZ FİİLLER LİSTESİ    -    IRREGULAR VERB LIST
Nasıl okunduklarını dinlemek için tıklayın!

 

   Base Form    Past Simple    Past Participle    Türkçe anlamı
     V1      V2      V3  
 arise   arose  arisen  ortaya çıkmak
 awake  awoke  awoken  uyanmak
 be    (am,is,are)  was, were  been  olmak
 bear  bore  borne  katlanmak 
 beat  beat  beaten  vurmak
 become  became  become olmak
 begin  began  begun  başlamak
 bend  bent  bent  bükmek
 bet  bet  bet  bahse girmek
 bid  bid  bid  emretmek
 bind  bound  bound  bağlamak
 bleed   bled  bled  kanamak
 bite  bit  bitten  ısırmak
 blow  blew  blown  esmek
 break  broke  broken  kırmak
 breed  bred  bred  yetiştirmek 
 bring  brought  brought  getirmek
 broadcast  broadcast  broadcast  yayımlamak
 build  built  built  inşa etmek
 burn  burned/burnt  burned/burnt  yakmak
 burst  burst  burst  patlamak
 buy  bought  bought  satın almak
 catch  caught  caught  yakalamak
 choose  chose  chosen  seçmek
 come  came  come  gelmek
 cost  cost  cost  değer biçmek
 creep  crept  crept  emeklemek
 cut  cut  cut  kesmek
 deal   dealt  dealt  uğraşmak
 dig  dug  dug  kazmak
 do  did  done  yapmak
 dive  dived, dove  dived  dalmak 
 drag  dragged  dragged  sürüklemek 
 draw  drew  drawn  çekmek
 dream  dreamed/dreamt  dreamed/dreamt  rüya görmek
 drive  drove  driven  sürmek
 drink  drank  drunk  içmek
 drown  drowned  drowned  boğulmak 
 eat  ate  eaten  yemek yemek
 fall  fell  fallen  düşmek
 feed   fed  fed  beslemek
 feel  felt  felt  hissetmek
 fight  fought  fought  dövüşmek
 find  found  found  bulmak
 fit  fit  fit  uymak
 flee  fled  fled  kaçmak
 fly  flew  flown  uçmak
 forbid  forbade  forbidden  yasaklamak 
 forget  forgot  forgotten  unutmak
 forgive  forgave  forgiven  affetmek
 freeze  froze  frozen  donmak
 get  got  gotten  elde etmek
 give  gave  given  vermek
 go  went  gone  gitmek
 grow  grew  grown  büyümek
 hang  hung  hung  asmak
 have  had  had  sahip olmak
 hear  heard  heard  duymak
 hide  hid  hidden  saklamak
 hit  hit  hit  vurmak
 hold  held  held  tutmak
 hurt  hurt  hurt  yaralanmak, incitmek
 keep  kept  kept  saklamak, tutmak
 kneel  knelt, kneeled  knelt, kneeled  diz çökmek 
 knit  knit, knitted  knit, knitted  örmek 
 know  knew  known  bilmek
 lay  laid  laid  yaymak, sermek
 lead  led  led  öncülük etmek
 learn  learned/learnt  learned/learnt  öğrenmek
 leap   leapt, leaped  leapt, leaped  sıçramak
 leave  left  left  ayrılmak
 lend  lent  lent  ödünç vermek
 let  let  let  izin vermek
 lie  lay  lain  uzanmak
 light   lighted, lit  lighted, lit  aydınlatmak
 lose  lost  lost  kaybetmek
 make  made  made  yapmak
 mean  meant  meant  anlamına gelmek
 meet  met  met  buluşmak, tanışmak
 mislead  misled  misled  yanlış yönlendirmek
 pay  paid  paid  ödemek
 prove   proved  proved, proven  ispat etmek
 put  put  put  koymak
 quit   quit  quit  vazgeçmek, çıkmak
 read  read  read  okumak
 ride  rode  ridden  binmek
 ring  rang  rung  çalmak
 rise  rose  risen  yükselmek
 run  ran  run  koşmak
 saw  sawed  sawn  testereyle kesmek
 say  said  said  söylemek
 see  saw  seen  görmek
 seek   sought  sought  aramak
 sell  sold  sold  satmak
 send  sent  sent  göndermek
 set  set  set  belirlemek 
 shake   shook  shaken  sarsmak
 shed  shed  shed  saçmak, akıtmak
 shine   shone  shone  parlamak
 shoot   shot  shot  ateş etmek
 show  showed  showed/shown  göstermek
 shrink   shrank  shrunk, shrunken  çekmek (elbise vs.)
 shut  shut  shut  kapatmak
 sing  sang  sung  söylemek (şarkı,marş)
 sink  sank  sunk  batmak 
 sit  sat  sat  oturmak
 slay  slew  slain  katletmek 
 sleep  slept  slept  uyumak
 slide  slid  slid  kaymak 
 speak  spoke  spoken  konuşmak
 spend  spent  spent  harcamak
 spin   spun  spun  dönmek
 spread  spread  spread  yayılmak 
 stand  stood  stood  ayakta durmak
 steal  stole  stolen  çalmak 
 stick   stuck  stuck  yapıştırmak
 sting  stung  stung  sokmak (arı) 
 stink  stank  stunk  kokmak 
 strike  struck  struck, stricken  vurmak /grev yapmak 
 strive  strove  striven  çabalamak 
 swear  swore  sworn  yemin etmek 
 sweep   swept  swept  süpürmek
 swim  swam  swum  yüzmek
 swing  swung  swung  sallanmak 
 take  took  taken  almak
 teach  taught  taught  öğretmek
 tear  tore  torn  yırtmak
 tell  told  told  anlatmak
 think  thought  thought  düşünmek
 throw  threw  thrown  fırlatmak
 understand  understood  understood  anlamak
 wake  woke  woken  uyanmak
 wear  wore  worn  giymek
 win  won  won  kazanmak
 wind  wound  wound  sarmak 
 write  wrote   written   yazmak